/Tag:מושב 21

ניפוץ תקרת הזכוכית בתנועה קיבוצית | רוזי וגשל

שאלת קידום נשים בחברה הקיבוצית ובחברה הכללית היא עניינה של החברה כולה. השוויון בקיבוץ יושג אם נטפל במבנים החברתיים היוצרים את ההדרה וחוסמים את האפשרות לשוויון הזדמנויות. "תקרת הזכוכית" הוא ביטוי למצב בו קידום נשים בארגון נעצר מול מחסום סמוי ובלתי נראה. הנחת העבודה היא כי היות וקיים שוני בין גברים ובין נשים - ביולוגי, [...]

מקומן של הנשים בשינוי העובר על הקיבוץ | ד"ר מיכל פלגי

כאשר הקיבוץ מאבד את סממניו הייחודיים, מאבדות הנשים את היתרונות שהעניק להן הקיבוץ הישן ומעמדן משתווה למעמד האישה בחברה הישראלית, על יתרונותיו וחסרונותיו. ההסדרים המוסדיים בקיבוץ עוררו מאז ומתמיד תשומת לב בקרב העוסקים בשאלת שוויון המינים, משום שהחברה הקיבוצית ניסתה להנהיג שוויון בין נשים לגברים בתוכה, על ידי דאגה מוסדית למטלות המשפחתיות (חינוך, כביסה, בישול). [...]

להיות חברת קיבוץ/מושב – פן אישי נשי | ארנה אגמון

אנחנו, הילדים, אמנם הוכשרנו לעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, אבל אנחנו, הילדות, הפנמנו את המסר של מימוש תפקידי המטפלת. בנות דורי בקיבוץ, נשארו במשך שנים רבות מטפלות, מבשלות ומקפלות –  האם זה היה רצונן? האם הן ידעו מה הן רוצות? האם הן יודעות משהו אחר היום? המורה שלי לספרות בכיתות ו', ז' היה [...]